Mrtva prirodaNije slučajno da sam za ovaj rad izabrala medij figurativnog slikarstva. Iako sam se dvoumila između ulja i akvarela ipak sam se odlučila za ulje. Akvarel se često percipira kao ''ženska tehnika'' što me istovremeno i smetalo i privlačilo, ali sam se ipak odlučila za ulje ponajprije radi toga što sam nedavno pročitala jedan intervju s  njemačkim umjetnikom George Baselitzom u kojem je na pitanje o značajnoj brojčanoj nadmoći muškaraca nad ženama među najplaćenijim suvremenim umjetnicima on odgovorio tvrdnjom da žene loše slikaju. To me privuklo ka slikarstvu, a posebice ka ulju na platnu kao najomiljenijoj 'muškoj' tehnici u kojoj su žene inferiorne. A i prije ovoga intervjua sam bila svjesna tradicionalnosti figurativnog slikarstva koje sam željela ovom slikom dovesti u vezu s tradicionalističkim odnosom prema ženi. Iako nisam četiri godine (još od treće godine na Akademiji) naslikala ozbiljniju sliku, nisam se zabrinjavala time hoće li ona biti prema visokim slikarskim kriterijima kvalitetno naslikana. Ako bi bila kvalitetno izvedena - mogla bih uvijek reći kako je u suglasju sa samim medijem koji je 'muški' pa zahtjeva kvalitetu, a ako bi bila loša - opet se mogu vaditi na činjenicu da sam žena pa da loša izvedba ne iznenađuje.

Osim što sam medij priziva tradicionalnost, kao motiv sam se odlučila prikazati vrlo tradicionalnu mrtvu prirodu. U 17. stoljeću je Norbert Schneider sastavio popis motiva gradirajući ih od najuzvišenijih i najplemenitijih biblijskih i mitskih scena, preko državničkih djela i portreta pa do životinja i pejsaža. Mrtva priroda zauzima posljednje mjesto na popisu jer prikazuje prirodu u kojoj nema duha, niži oblik života. Zanimljiva je i činjenica da su slike mrtve prirode uglavnom bila najniže plaćene u  vrijeme nastanka popisa što je zgodna podudarnost sa izostankom najplaćenijih (prema Baselitzu kvalitetnih) suvremenih umjetnica danas. Ono gdje želim učiniti odmak od sedamnaestog stoljeća jest sam izbor predmeta koje sam složila u kompoziciju. Muškom tradicionalnom tehnikom prikazujem najniži motiv mrtve prirode kojega povezujem sa ženom. Prikazujem predmete za uljepšavanje, predmete koje koriste majke - izdajalice, grudnjake za dojenje, a sve kako bi napokon sav taj tradicionalizam bio primjenjen na ženskim predmetima kao što je u stvarnosti koja nas okružuje primjenjen na samoj ženi i svim ulogama koje su joj u društvu dodjeljene - od uloge majke, supruge, radnice...

Still life, 100x80cm, ulje na platnu, 2014.

Still life, 100x80cm, ulje na platnu, 2014.
Still life, 100x80cm, ulje na platnu, 2014.

Still life
Oil on canvas , 100x80 cm X3, 2014. ( planned triptych)


It is not coincidence that I've chosen for this work the medium of figurative painting. Although I hesitated between oil and watercolor, finally I decided to paint in oil. Watercolor is often perceived as a '' female '' technique which made me both mind and appealing , but I decided to make the painting in oil , primarily because of the interwiew with a German artist Georg Baselitz I've recently read where he was asked about significant numerical superiority of men against women among the highest paid contemporary artists, and he responded by saying that women are bad painters . It attracted me to painting, and in particular to oil painting as favourite' male ' technique in which women are inferior . And even before this interview, I was aware of traditionalism of figurative painting that I wanted to correlate with this painting  the same way as the traditionalist attitude towards women . Although I haven't painted last four years, I'm not worried about whether the painting would be  high - quality painted . If it was well done - I could always say that is consistent with the very medium that is ' male ' and requires  quality , and if it was bad - again, you can not remove the fact that I am a woman, so that poor performance is not surprising.

Besides a medium that evokes traditionalism, as a motive, I decided to show a very traditional still life. In the 17th century, Norbert Schneider compiled a list of motives, ranking them from the loftiest and most noble biblical and mythological scenes, over portraits to the animals and landscapes. Still life is at the last place on the list because it shows the nature in which there is no spirit, a lower form of life. Also interesting is the fact that the images of still life generally was the lowest paid at the time the list which is a nice coincidence with the absence of highest-paid ( by Baselitz quality ) contemporary female artists today. What I wanted to do is to change  items in composition. Men's traditional technique showing the lowest motif of still life which I associate with women. Displaying items women  use for beautyfying, objects used by the mothers - a breast pump, nursing bras, and my goal is to apply traditionalism on these objects by painting them, as it is applied today on Croatian woman, and all the roles in her life - the role of mother, wife, worker ...


Nema komentara:

Objavi komentar